Mindfulness - Chánh Niệm Chất liệu Tỉnh Giác trong Cuộc sống và Học đường (Paperback)

Mindfulness - Chánh Niệm Chất liệu Tỉnh Giác trong Cuộc sống và Học đường By Phe Bach, Tâm Nhuận Phúc, Tâm Thường Định Cover Image
$15.60
Usually Ships in 1-5 Days

Description


"Tập's ch n y, được viết bởi Bạch Xu n Phẻ, cũng với c c cộng sự trong ng nh gi o dục, bằng kinh nghiệm tu tập bản th n, c ng với kinh nghiệm hướng dẫn c c đồng nghiệp, c c học sinh của m nh, cho đến những nạn nh n của bất c ng x hội v ức chế dẫn đến cảnh t tội; với những kết quả c được, giới thiệu để được chia sẻ với với những người mong muốn tự l m chủ x c cảm bản th n trong giới hạn c thể v hướng gi p c c thế hệ tương lai tự l m chủ bản th n, tự x c định hướng đi của ch nh m nh, tự t m thấy gi trị của sự sống trong hiện tại, để kh ng dẫn đến những quyết định sai lầm tai hại.Tập's ch kh ng phải tập hợp một mớ l thuyết, m dẫn dụng những ứng dụng cụ thể v những kết quả đạt được, hoặc lớn hoặc nhỏ, rất đ ng kh ch lệ.Đối với c c huynh trưởng Gia Đ nh Phật tử, với t m nguyện, với tr ch nhiệm tự nhận, ước mong hướng dẫn c c đo n sinh, c c đ n em của m nh, trưởng th nh trong Ch nh ph p; bằng nhận thức v h nh động được tu dưỡng, được t i bồi, của Phật ph p trong nhiều năm, tập's ch n y l tư liệu tham khảo cần thiết để tăng trưởng nhận thức, ph t huy những tinh hoa trong Phật ph p trao truyền cho c c thế hệ đ n em, v một x hội h i h a, an lạc, một d n tộc bao dung nh n i trong một đất nước thanh b nh." Tuệ Sỹ


Chưa bao giờ chữ Thiền Định được n i nhiều trong x hội T y phương như trong v ng thập ni n lại đ y. Chỗ n o người ta cũng n i đến Thiền Ở Ch a, ở c c Trung t m Tu học Phật gi o đ đ nh, m cả trong nh thờ Thi n Ch a hay Tin L nh, trong c c Th nh đường Hồi gi o, trong c c Hội thể thao, c c ph ng tập thể dục thẩm mỹ... đ u đ u cũng nghe n i đến. Thậm ch c c c ng sở, h ng xưởng c n tổ chức c c buổi tập thiền cho c ng nh n vi n...


...Văn h o Hermann Hesse người Đức từng viết trong t c phẩm Siddhartha: Người đời hầu hết k o l cuộc sống như một chiếc l rơi, cứ để gi cuốn xoay tr n trong kh ng kh , rồi lắc lư rơi xuống đất - Die meisten Menschen sind wie ein fallendes Blatt, das weht und dreht sich durch die Luft, und schwankt, und taumelt zu Boden.


Vậy l m sao t m được một mức qu n b nh khả dĩ trong cuộc sống x bồ n y, đặc biệt nhất l với giới trẻ.


Hai t c giả T m Thường Định v T m Nhuận Ph c trong t c phẩm "MINDFULNESS - CH NH NIỆM; Chất liệu Tỉnh Gi c trong Cuộc sống v Học đường" n y đ th nh c ng khi đề nghị được một đ p n cho b i to n kh đ . Họ đ gi p đưa ra được những luận thuyết v những b i thực tập gi trị trong cuộc sống thường nhật, ngay giữa thế kỷ 21 n y.Product Details
ISBN: 9781087883403
ISBN-10: 1087883407
Publisher: C. Mindfulness LLC and Bodhi Media Publisher
Publication Date: September 1st, 2022
Pages: 208
Language: Vietnamese